Regulamin serwisu

Serwis ocenapolis.pl to internetowa platforma, która umożliwia dostęp do propozycji ofertowych towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych. Serwis działa na podstawie niniejszego Regulaminu w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ocenapolis sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu należącego do Ocenapolis sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

 

 • 1. Definicje

Znaczenie terminów użytych w Regulaminie:
1. Ocenapolis sp. z o.o. lub Usługodawca – Ocenapolis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68 00-838, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000619429, NIP: 5342520604, Regon: 364495940, wysokość kapitału zakładowego spółki: 50 000 zł, kapitał opłacony w całości. Ocenapolis sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa pod numerem 11220945/A.
2. Ocenapolis sp. z o.o. lub Administrator – podmiot zarządzający Serwisem, utrzymuje jego sprawne działanie. Właściciel domeny znajdującej się pod adresem: www.ocenapolis.pl, tj. Ocenapolis sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000619429, NIP: 5342520604, Regon: 364495940, wysokość kapitału zakładowego spółki: 50 000 zł, kapitał opłacony w całości.
3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z zasobów i usług udostępnionych w Serwisie lub przez Call Center.
4. Serwis – portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: https://www.ocenapolis.pl.
5. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Administratora lub Usługodawcę lub Zakłady ubezpieczeń.
6. Konsultant Call Center – pracownik Administratora lub Usługodawcy lub Zakładu ubezpieczeń obsługujący Call Center.
7. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość. Poprzez strony transakcyjne rozumie się również strony Serwisu, które umożliwiają dokonywanie płatności kartami płatniczymi i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.
8. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Ocenapolis sp. z o.o. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
9. Usługi – możliwość porównywania ofert ubezpieczeniowych z użyciem Serwisu oraz Czynności agencyjne, o których mowa w pkt 8 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.
10. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w którego imieniu, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Usługodawca wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeń, na których rzecz Usługodawca wykonuje czynności agencyjne, znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml.
11. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.
12. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.
13. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
14. Umowa ubezpieczenia – zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń umowa ubezpieczenia w zakresie obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych.

 1. APK -analiza potrzeb klienta określająca jego wymagania i potrzeby, dotyczące produktu ubezpieczeniowego, na podstawie, której możliwe jest dopasowanie odpowiedniego produktu uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby.
  16. UODO- oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  17. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).
  18. Uuo – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1180, 1639).
  19. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.).
  20. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych.
  21. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

 

 • 2. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.
  2. Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania portalu internetowego ocenapolis.pl, znajdującego się pod adresem internetowym https://www.ocenapolis.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego Usługi za pośrednictwem Serwisu.
  3. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Usługodawcę oraz za pośrednictwem Call Center.
  4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Do akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu, wystarczy korzystanie z Serwisu przez Użytkownika. W ten sposób zobowiązuje się on do przestrzegania Regulaminu i zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności lub w zakresie i na zasadach określonych w art. 7 Uodo.
  6. Usługodawca, w związku z działalnością w charakterze agenta ubezpieczeniowego zobowiązany jest do stosowania „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, uchwalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, których treść jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pod adresem: http://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/project/132/pagination/1.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.), Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 895, 1180.), Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) , Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287.) oraz innych stosownych aktów prawnych.

 

 • 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną
 1. Niniejszy Regulamin, w tym Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranej przez Ocenapolis sp. z o.o. z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie dostępnych pod adresem https://www.ocenapolis.pl musi być poprzedzone pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, co wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.
  2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.
  3. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, a następnie zawarł ją za pośrednictwem Serwisu – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych oraz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych np. ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  4. Na odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik ma 14 dni liczone od momentu zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  5. Po 14 dni od dnia zawarcia umowy termin na odstąpienie od umowy wygasa.
  6. Żeby móc odstąpić od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji, przesyłając jednoznaczne pisemne oświadczenie na adres ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa  lub za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected].
  7. W załączniku nr 1 do Regulaminu znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może zostać wykorzystany przez użytkownika, jednak nie jest to obowiązkowe.
  8. Warunkiem koniecznym do zachowania terminu odstąpienia od umowy, jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 4. Wypełnienie obowiązku przeprowadzenia APK
 1. Usługodawca oświadcza, że Serwis Ocenapolis.pl spełnia obowiązek wynikający z treści art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń za pośrednictwem wypełnianego dobrowolnie przez użytkownika(w myśl ustawy klienta) formularza, którego celem jest zebranie informacji od użytkownika o jego wymaganiach i potrzebach by następnie na tej podstawie przedstawić użytkownikowi oferty ściśle dopasowane do zadeklarowanych w formularzu oczekiwań i potrzeb.
 2. Użytkownik dokonując wyboru oferty oświadcza, że proponowana umowa spełnia jego potrzeby i wymagania, dobrowolnie określone przez niego samego w procesie uzupełniania formularzy znajdujących się w Serwisie, wynikające z obowiązku przeprowadzenia analizy potrzeb klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.
 3. Usługodawca informuje jednocześnie iż w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych zastosowanie znajduje ponadto art. 5 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnych i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przepis ten nakłada na dystrybutora obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli takie ubezpieczenie jest przez oferowane. W świetle powyższego należy przyjąć, że odmowa udzielenia informacji w ramach APK przez klienta nie będzie uprawniała dystrybutora do odmowy zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego ale będzie możliwa do zrealizowanie jedynie za pośrednictwem Call Center.

 

 • 5. Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem
 1. Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych Usług następuje:
  a) poprzez umieszczanie za pośrednictwem strony internetowej https://www.ocenapolis.pl komunikatów kierowanych przez Usługodawcę do Użytkowników;
  b) telefonicznie – tyczy się Użytkowników korzystających z Usług poprzez Call Center;
  c) za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 2. Ponadto, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:
  a) kierując pismo na adres korespondencyjny Ocenapolis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68 00-838 Warszawa,
  b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
  c) wykorzystując formularz kontaktowy,
  d) dzwoniąc na numer telefonu: 732 123 865,
  e) zaznaczając stosowne pole prośby o kontakt ze strony Call Center
  f) osobiście w siedzibie Usługodawcy, pod adresem wskazanym w punkcie a.
  3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 2, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:
  a) poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję na adres nadawcy,
  b) telefonicznie za pośrednictwem Call Center,
  c) osobiście przez swojego przedstawiciela,
  d) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 3. Administrator świadczy droga elektroniczną Usługę chatbota, która podlega w szczególności na;
 1. prowadzeniu zautomatyzowanej konwersacji z Użytkownikiem za pomocą Chatbota;
 2. doradzaniu Użytkownikowi w wyborze odpowiednich dla Użytkowników produktów i usług Administratora przy pomocy Chatbota;
 3. udzielaniu odpowiedzi na pytania Użytkowników dotyczące katalogu produktów i usług Administratora;
 1. Usługa, o której mowa w ust.3. powyżej, świadczona jest na rzecz  Użytkownika bezpłatnie.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 3. Rozpoczęcie  korzystania z Usługi chatbota przez  Użytkownika następuje w momencie inicjacji interakcji z chabotem.
 • 6. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną
 1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center w terminach i godzinach pracy Zakładów ubezpieczeń lub Usługodawcy.
  2. Za korzystanie z Serwisu w zakresie porównywania ofert ubezpieczeniowych, a także za przedstawienie ofert ubezpieczeniowych przez Konsultanta Call Center Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż opłata za połączenie.
  3. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center Użytkownik ponosi koszt polisy, zgodnie z przyjętą przez niego ofertą ubezpieczeniową.
  4. W prawidłowym działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, wynikające z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
  5. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
  6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Zakład ubezpieczeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
  7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Ocenapolis sp. z o.o. ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
  8. Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.
  10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.
  11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.
  12. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki Prywatności.

 

 • 7. Prawa własności intelektualnej
 1. Usługodawca oświadcza, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
  2. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Usługodawcy, Administratora i innych podmiotów.
  3. Prawa autorskie do zasobów publikowanych w Serwisie należą do Administratora.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści poza zakresem własnego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 

 • 8. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej
 1. Zawarcie Umowy ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem, a Zakładem ubezpieczeń reprezentowanym przez Usługodawcę jako agenta ubezpieczeniowego odbywa się za pośrednictwem Serwisu ocenapolis.pl albo Call Center
  2. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Call Center.
  3. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”), jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.
  4. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Administratorowi, Usługodawcy i Zakładowi ubezpieczeń. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Administrator oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności względem osób trzecich za fakt umieszczenia ich danych w Serwisie, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
  5. Zanim zostanie zawarta Umowa ubezpieczenia, następuje wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej za pomocą Stron transakcyjnych oraz przedstawienie Użytkownikowi podsumowania oferty, które obejmuje:
  ● wskazanie przedmiotu zawieranej umowy i jego głównych cech,
  ● całkowity koszt zakupu polisy,
  ● czas jej trwania.
  6. Użytkownik może także skorzystać z opcji podania w ramach formularza numeru telefonicznego, adresu email lub innej formy kontaktu, z prośbą o kontakt ze strony Call Center. W przypadku skorzystania z takiej opcji Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych, łącznie z danymi wpisanymi w ramach Serwisu do Call Center na zasadach szerzej określonych w ramach Polityki Prywatności.
  7. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup polisę”, znajdującej się na Stronie transakcyjnej Serwisu, obejmującej podsumowanie oferty i oświadczenia woli wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center oświadczenie Użytkownika o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia może być złożone telefonicznie wobec Konsultanta Call Center.
  8. Termin płatności składki ubezpieczeniowej jest określany w umowie ubezpieczenia lub przez zakład ubezpieczeń na zasadach określonych w KC.
  9. Dostępne formy płatności:
  ● Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic,
  Maestro,
  ● Płatności online,
  ● BLIK.
  10. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę w terminie określonym przepisami. Zostaje ona przesłana na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Polisa stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy ubezpieczenia.
  11. W przypadku płatności kartą termin dostarczenia Polisy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
  13. Gdy wystąpi konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
  14. Ubezpieczający, będący konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, składając oświadczenie do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia przekazania mu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
  15. Ubezpieczający nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem,
  16. W przypadku rozpoczętego za zgodą Ubezpieczającego, będącego konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 14, Usługodawca lub Zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
  17. W niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczenia OC.
  18. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji zgodnie z postanowieniami §11 niniejszego Regulaminu.
 • 9. Warunki techniczne świadczenia usług
 1. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów: urządzenie komputerowe z oprogramowaniem przeglądarki internetowej umożliwiającej pełne wyświetlenie i obsługę strony www.
 2. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SecureSocketLayer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
 • 10. Zasady odpowiedzialności
 1. Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w Serwisie pod adresem https://www.ocenapolis.pl niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich weryfikacji. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione podczas uzupełniania przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
  3. Zakazane jest umieszczanie w serwisie treści o charakterze:
  ● bezprawnym,
  ● obraźliwym,
  ● treści nieprawdziwe,
 • treści mogące wprowadzić w błąd,
  ● treści zawierające wirusy,
  ● treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
  W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca, ani Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
  4. Wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, sprawią, że Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 • 11. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje, do których ma prawo Użytkownik, a które dotyczą korzystania z Serwisu oraz Call Center należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub telefonicznie na numer 732 123 865 – Call Center.
  2. Reklamacja zawierać powinna oznaczenie Użytkownika, a w tym:
  ● imię i nazwisko,
  ● adres e-mail,
  ● adres korespondencyjny.
  W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, powinna zawierać:
  ● nazwę,
  ● adres korespondencyjny,
  ● dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją.
  Użytkownik musi dostarczyć też zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia, przedstawi też nowy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
  2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.
  3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.
  4. Zasady ochrony danych osobowych wdrożone przez Ocenapolis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68 00-838 zostały uregulowane w Polityce Prywatności https://ocenapolis.pl/polityka-prywatnosci.
 • 13. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wszedł w życie z dniem 22.10.2020r.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od poinformowania Użytkowników o ich wprowadzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o zmianach nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu nie może naruszać żadnych praw nabytych przez użytkownika na podstawie wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
  4. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail o umieszczeniu na stronie Serwisu Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:
Ocenapolis sp. z o.o. ul. Prosta 68 00-838 Warszawa
e-mail: [email protected]
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z usług świadczonych za pomocą serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej ocenapolis.pl oraz usług świadczonych za pośrednictwem callcenter, działającego pod numerem telefonu 732123865.
Data zawarcia umowy: ………………….
Imię i nazwisko konsumenta: ……………………
Adres konsumenta: …………………….

Data: …………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone