WARTA – ubezpieczenie zdrowia i życia

Publikacja:
Wykupienie polisy na życie zapewni zabezpieczenie finansowe od nieszczęśliwego wypadku lub śmierci członka rodziny. Ubezpieczenie zdrowotne WARTA jest jednym z najpopularniejszych na rynku. Do dyspozycji klientów WARTA jest kilka wariantów ubezpieczenia z możliwością wykupienia pakietów i usług dodatkowych. Ubezpieczenie indywidualne oraz grupowe WARTA nie wymaga badań lekarskich ani formalnego związku małżeńskiego.

 1. WARTA polisa na życie. Jaki jest zakres ubezpieczenia na życie?
 2. Jak kupić ubezpieczenie zdrowia i życia w WARTA?
 3. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu na życie WARTA?
 4. Rozszerzenia polisy na życie i pakiety dodatkowe ubezpieczenia WARTA
 5. Zalety i wady polisy na życie w WARTA

WARTA polisa na życie. Jaki jest zakres ubezpieczenia na życie?

WARTA ubezpieczenie na życie “Dla Ciebie i Rodziny” może obejmować 50 różnych ryzyk i jest dostępne w kilku pakietach. Daje to możliwość dopasowania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych. Ubezpieczenie zdrowotne WARTA dostępne jest w wariancie: Singiel, We Dwoje, Rodzic z Dzieckiem, Rodzina, 55 Plus i VIP. Z podstawowej wersji ubezpieczenia skorzystać mogą osoby między 18. a 66. rokiem życia, po przekroczeniu 70. roku życia, umowa ubezpieczenia kontynuowana będzie w wariancie “Twoje życie 55 Plus”.

Ubezpieczenie na życie WARTA oferuje swoim klientom i ich rodzinom ochronę w sytuacjach tj.

 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku, wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
 • trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby (m.in. udaru i zawału serca),
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby,
 • pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby (wypłata dziennych świadczeń szpitalnych),
 • ubezpieczenie lekowe związane z pobytem w szpitalu,
 • poważna choroba,
 • operacja ubezpieczonego,
 • leczenia specjalistyczne ubezpieczonego,
 • urodzenie się dziecka,
 • urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną,
 • urodzenie się wnuka,
 • śmierć małżonka, partnera, rodzica lub dziecka,
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego.

Jak kupić ubezpieczenie zdrowia i życia w WARTA?

Po wybraniu odpowiadającego nam wariantu ubezpieczenia klient podpisuje wnioskopolisę, po czym ubezpieczenie na życie WARTA jest aktywowane. Nie są konieczne dodatkowe badania lekarskie. Ile kosztuje ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny? Zaletą ubezpieczenia jest stała wysokość składki, niezależna od wieku. Poziom składki zależy wyłącznie od zakresu ubezpieczenia i wybranego wariantu polisy.

Ubezpieczenie zdrowotne warta – cennik:

Pakiet Koszt składki
Warta dla Ciebie i Rodziny Wariant Twoje Życie – od 33 zł miesięcznie.
Najszerszy wariant zapewniający kompleksową ochronę dla całej rodziny – od 64 do 132 zł miesięcznie.
Warianty VIP – od 190 zł do 350 zł miesięcznie.
Warta Twoja Przyszłość Minimalne wysokość składki regularnej w zależności od częstotliwości:

 • miesięcznie – 125 PLN.
 • kwartalnie – 375 PLN,
 • półrocznie  – 750 PLN,
 • rocznie – 1500 PLN,

W dowolnych terminach możliwe jest wpłacanie składek dodatkowych, które w całości podwyższają wartość polisy. Minimalna wysokość składki dodatkowej  wynosi 250 PLN

Warta Ochrona Składka może być płatna z góry miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w wysokości i terminach określonych w umowie. Za wszystkie wybrane pakiety oraz za wszystkie ubezpieczone osoby składka płatna jest łącznie na jeden rachunek bankowy wskazany w umowie.
Warta Sposób na Raka Składka ustalana jest indywidualnie w zależności od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz wieku osoby ubezpieczonej.
WARTA Posag na przyszłość Wysokość składki określana jest indywidualnie, a jej wysokość zależy np. od wieku osoby ubezpieczonej, czasu trwania umowy czy wybranego zakresu ubezpieczenia.

Składka minimalna wynosi:

 • miesięcznie – 135 zł
 • kwartalnie – 400 zł
 • półrocznie  – 780 zł
 • rocznie – 1500 zł

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu na życie WARTA?

Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia, jeśli uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego były wynikiem m.in.:

 • samookaleczenia,
 • próby samobójczej (w ciągu 2 lat od zawarcia umowy),
 • działań wojennych i stanu wojennego,
 • czynnego udziału w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
 • skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego i napromieniowania,
 • wykonywania zawodów wysokiego ryzyka,
 • uprawianie niebezpiecznych sportów,
 • zatrucia lub działania osób ubezpieczonych pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych,
 • rozpoznania u osób objętych polisą chorób i zaburzeń psychicznych,
 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa.

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do niewypłacenia świadczenia, jeśli ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek wykonywania ryzykownej pracy. Wśród zawodów wysokiego ryzyka WARTA wymienia takie profesje jak: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz BOR, ABW, CBŚ, CBA, treser/opiekun zwierząt niebezpiecznych w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba pracująca na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.

Rozszerzenia polisy na życie i pakiety dodatkowe ubezpieczenia WARTA

Wykupienie polisy może być prawdziwym ratunkiem, jeśli jedyna pracująca osoba w rodzinie dozna poważnego urazu, który umiemożliwi jej kontunuowanie pracy. Co ważne, w razie śmierci osoby ubezpieczonej rodzina jest uprawniona do otrzymania świadczenia bez postępowania spadkowego. Pieniądze są wypłacane błyskawicznie, a zawarcie umowy wymaga zaledwie jednego spotkania z klientem. Warte uwagi są szczególnie pakiety usług dodatkowych WARTA. Poniżej zestawienie najważniejszych informacji.

Program Warta Zakres ochrony Dodatkowe warianty ubezpieczenia Wymagania względem klientów
Warta dla Ciebie i Rodziny Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę środków razie wypadku, choroby lub śmierci osób objętych polisą oraz w momencie narodzin dziecka czy śmierci rodziców/teściów.

Polisa umożliwia wypłatę świadczenia w  przypadku 9 różnych zdarzeń losowych. W zależności od wybranego wariantu i powodu pobytu w szpitalu możesz liczyć na wypłatę od 30 do nawet 550 zł za każdy dzień hospitalizacji.

Wariant VIP – gwarantuje wysokie kwoty świadczeń, nawet 480 000 zł, w przypadku śmierci  w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy. VIP może być indywidualny lub kompleksowo zabezpieczający całą rodzinę.

Twoje Życie 55 Plus  – zapewnia wypłatę świadczenia w razie wypadku oraz profesjonalną pomoc, np. opiekę kardiologiczną, wizytę u lekarza specjalisty. Gdy urodzi się wnuczek WARTA wypłaci nawet 500 zł.

 Wiek 18-80 lat.  Nie wymagane są żadne badania lekarskie, klient wypełnia tylko jeden dokument (wnioskopolisę), który jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia.
Warta Twoja Przyszłość Oferta łączy ochronę ubezpieczeniową z możliwością inwestowania środków i gromadzenia kapitału. Klient ma możliwość dokonania częściowej i całkowitej wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie.W ramach umowy dostępnych jest 10 funduszy, w tym 4 gotowe strategie inwestycyjne. Ubezpieczającemu przysługuje, począwszy od 11 rocznicy polisy premia w wysokości 5% składki regularnej wpłaconej w pierwszym roku.

Możliwe jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka: przejęcia opłacania składek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego lub na wypadek wystąpienia choroby śmiertelnej u osoby ubezpieczonej.

Suma Ubezpieczenia w wariancie A – większa z wartości: gwarantowana suma ubezpieczenia albo wartość polisy; powiększona o wartość dodatkową polisy.

Suma Ubezpieczenia w wariancie B –  suma: gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz wartości polisy, powiększona o wartość dodatkową polisy.

 Wiek 18-65 lat.
Warta Ochrona Długoterminowa ochrona zdrowia i życia siebie oraz rodziny, nawet na bardzo wysokie kwoty – do 600 tys. zł. Współubezpieczonym może być małżonek lub partner. Osobne pakiety mogą dotyczyć nie tylko małżonków lub partnerów, ale również ich dzieci, niezależnie od tego, czy dzieci pochodzą z obecnego związku, czy poprzedniego. Umowa zawierana na minimum 5 lat.  Możliwość skorzystania z rozszerzeń ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka. Ubezpieczenie dla osób w wieku 18-65 lat, a w przypadku dzieci – od ukończenia 1 roku życia do 18 roku życia. Umowa podstawowa jest zawierana na okres nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy po ukończeniu 70 lat.

W przypadku wyboru przez klienta określonych sum ubezpieczenia, wymagane jest tylko oświadczenie o stanie zdrowia klienta lub skrócona ankieta medyczna.

Warta Sposób na Raka Świadczenie od 50 do 200 000 zł wypłacane w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym. W ramach polisy klient ma zapewniony dostęp do tzw. drugiej opinii medycznej, czyli do indywidualnej, pisemnej konsultacji medycznej, dostarczonej przez jeden z wiodących światowych ośrodków leczenia nowotworów, takich jak np. Harvard Medical School. Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od daty dostarczania kompletu dokumentacji. W wariancie rozszerzonym, wypłacane są dodatkowe świadczenia za wykonywane zabiegi onkologiczne tj. operacje, radioterapię, chemioterapię. Ważną pomocą są także usługi assisatnce takie jak np.: organizacja transportu medycznego, wizyta lekarza, opieka nad dziećmi, zwrot kosztów peruk. Oferta dostępna jest dla osób w wieku od 18. do 60 roku życia.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 5 lat i może być przedłużana na kolejne, 5-letnie okresy.

Badania lekarskie nie są wymagane.Wypłata następuje w terminie 21 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów.Świadczenia na zabiegi onkologiczne przysługują przez okres aż 10 lat od diagnozy.

WARTA Posag na przyszłość Program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, opiekunów, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo gdy skończy od 18 do 25 lat, nawet w razie śmierci opiekuna.

W opcji podstawowej polisa gwarantuje wypłatę dziecku określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie.

Ubezpieczenie może objąć oboje rodziców lub tylko jednego rodzica / opiekuna.  Polisa może być wykupiona dla dziecka już od urodzenia. Im dłuższy czas jej trwania tym łatwiej zgromadzić oczekiwaną kwotę.

Możliwość rozszerzenia zakresu umowy o ochronę zdrowia dziecka (wypadek. choroba, pobyt w szpitalu)

Opcja renty posagowej dla dziecka (w przypadku śmierci opiekuna) na poziomie 500 zł, 750 zł, 1 000 zł, 1 500 zł, 2 000 zł lub 3 000 zł miesięcznie. Przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego.

Ubezpieczony (rodzic, dziadkowie) nie może mieć więcej niż 55 lat. Współubezpieczone dziecko – nie ukończone 15 lat.

Minimalny okres, na jaki można podpisać umowę to 10 lat.

Dodatkową usługą jest WARTA Assistance Medyczny – gwarantuje on szybką i fachową pomoc w razie wypadku, choroby czy trudnej sytuacji życiowej. W ramach usług assistance firma organizuje i pokrywa koszty min. transportu medycznego, hospitalizacji, wizyty lekarza czy pielęgniarki, opieki w szpitalu i w domu w trakcie rehabilitacji itp. Usługa działa także w czasie wyjazdu na wakacje.

Dodatkowo zakres świadczeń w pakiecie medycznym w wariancie “Twoje Życie” obejmuje m.in.: organizację i pokrycie kosztów w prywatnych lekcji dla dziecka oraz opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi, pokrycie kosztów trenera fitness oraz rehabilitacji wraz z zakupem / wypożyczeniem specjalistycznego sprzętu, pokrycie kosztów transportu i naprawy roweru po wypadku. Dodatkowo ubezpieczenie mogą liczyć na nielimitowane zdrowotne usługi informacyjne i korzystanie z infolinii “baby assistance”.

Pakiet medyczny w wariancie “Twoje Życie 55 Plus” zapewnia także organizację i pokrycie kosztów zakupu aparatu słuchowego, dostosowania miejsca zamieszkania czy sprzątania grobów najbliższych.

Zalety i wady polisy na życie w WARTA

Ubezpieczenie na życie WARTA ma pozytywne opinie wśród konsumentów. Doceniają oni przede wszystkim pewną wypłatę pieniędzy, możliwość skorzystania z ciekawych pakietów dodatkowych oraz ograniczenie formalności do minimum. Ubezpieczenie na życie WARTA umożliwia płacenie składki w odstępach czasu dopasowanych do naszej sytuacji finansowej. Polisa na życie w firmie WARTA może jednak nie być najlepszym pomysłem dla osób wykonujących niebezpieczną pracę lub lubiących sporty ekstremalne.

Zalety

 • Jedna polisa zapewnia ochronę zdrowia i życia całej rodziny.
 • Zawarcie umowy następuje na podstawie krótkiego oświadczenia, a badania lekarskie nie są wymagane.
 • Szansa na ubezpieczenie grupowe nawet bez formalnego związku małżeńskiego.
 • Warianty ubezpieczenia dopasowane do wieku, sytuacji rodzinnej i finansowej klientów.
 • Atrakcyjne stawki z różną częstotliwością opłat.
 • Oddzielny pakiet ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka, z gwarancją wypłaty świadczeń na zabiegi onkologiczne przez 10 lat od podpisania umowy.
 • Opcja renty posagowej dla dziecka w przypadku śmierci opiekuna.
 • Dodatkowa usługa WARTA Assistance Medyczny.

Wady

 • okresy karencji w odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych (polisa zaczyna działać dopiero po 3-10 miesiącach od podpisania umowy, zależnie od rodzaju zdarzenia czy choroby),
 • wyłączenie odpowiedzialności przy wypadkach w wyniku wykonywania zawodów wysokiego ryzyka.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone