Franszyza redukcyjna – co to jest?

Publikacja:
Franszyza redukcyjna to kwota lub część ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia AC, którą ubezpieczony zobowiązuje się pokryć ze swoich środków. Na czym polega franszyza redukcyjna i czym różni się od franszyzy integralnej?

Co to jest franszyza redukcyjna? Definicja.

Franszyza redukcyjna (określana również mianem bezwzględnej lub bezwarunkowej) to kwota lub procent ubezpieczenia określone w umowie ubezpieczenia, o którą ubezpieczyciel redukuje (pomniejsza) odszkodowanie. Co to oznacza?

Wypłata świadczenia z tytułu poniesionej przez ubezpieczonego szkody zostanie pomniejszona o stawkę wskazaną w umowie ubezpieczenia AC pod pojęciem franszyzy redukcyjnej. Inaczej mówiąc, franszyza redukcyjna to część ubezpieczenia, którą poszkodowany zobowiązuje się pokryć ze swoich środków.

Uwaga! Franszyzy nie należy mylić z franczyzą. Te drugie słowo oznacza model biznesu, w którym w uproszczeniu wynajmuje się pomysł na działalność. Zarówno franszyza jak i franczyza mają taki sam źródłosłów. Pochodzą od francuskiego franchise, co oznacza m.in. wolność lub przywilej. W języku angielskim franszyzę nazywa się deductible, excess lub właśnie franchise.

W Polsce przyjęło się używać pojęcia franszyza w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych. Taki zapis może jednak dotyczyć właściwie dowolnych typów ubezpieczeń, np. ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie KL czy ubezpieczenia domu.

Czym jest udział własny ubezpieczenia?

Pojęcie udziału własnego ubezpieczenia w OWU jest zamiennie określane mianem franszyzy redukcyjnej. Można się jednak stosunkowo często spotkać w wyrażaniu obu definicji przy pomocy innych wartości. Co to oznacza?

Franszyza redukcyjna może zostać określona w OWU jako wartość procentowa lub wartość kwotowa. Niekiedy można spotkać się również z zapisem zawierającym zarówno zapis procentowy, jak i kwotowy, na przykład: udział w szkodzie wynosi przykładowo 5 proc. sumy ubezpieczenia AC, ale nie mniej niż określona kwota, np. 1000 czy 2000 zł.

Wkład własny zazwyczaj się opłaca. Taka klauzula ubezpieczenia, pomimo, że zmniejsza wypłaconą kwotę, to może zmniejszyć cenę AC o proporcjonalnie większą liczbę. Na przykład: franszyza integralna na 10 proc. zmniejsza koszt ubezpieczenia o 20 proc.. Jest tak dlatego, bo ubezpieczyciele zakładają, że osoba z franszyzą integralną prowadzi znacznie ostrożniej od tej, która ma całkowite AC.

Franszyza redukcyjna – na czym to polega?

Pojęcie franszyzy redukcyjnej najłatwiej jest wyjaśnić na następującym przykładzie. Załóżmy, iż pan Nowak wykupił ubezpieczenie AC z franszyzą redukcyjną. Wysokość franszyzy jest równa 200 zł, a ubezpieczony poniósł szkodę na kwotę 1000 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 800 zł.

W wariancie procentowym zastosowanie franszyzy może wyglądać w następujący sposób. Pan Nowak poniósł szkodę całkowitą na samochodzie, który był wart 10 000 zł. Jego ubezpieczenie AC posiadało klauzulę franszyzy integralnej w wysokości 10 proc.. Oznacza to, że zamiast 10 000 zł odszkodowania otrzyma jedynie 9 000 zł.

Ważne! Wysokość franszyzy redukcyjnej AC ma duży wpływ na ostateczną kwotę ubezpieczenia AC. Franszyza redukcyjna nie stanowi integralnej części AC, dlatego też może zostać “odłączona” od ubezpieczenia. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż usunięcie franszyzy z OWU spowoduje wzrost składki ubezpieczenia. Różnicę w wysokości składki z franszyzą i bez można sprawdzić przez kalkulator OC i AC.

Franszyza redukcyjna a franszyza integralna

Franszyza redukcyjna i franszyza integralna to dwa pojęcia, które pomimo podobnej nazwy znacznie się od siebie różnią. Franszyza integralna, określana również mianem względnej lub warunkowej to kwota, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę. Jeżeli wartość szkody przekroczy wskazaną kwotę, ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu całe należne odszkodowanie.

Celem franszyzy integralnej jest wyeliminowanie konieczności likwidacji drobnych szkód. Likwidacja każej szkody nie ma sensu, gdyż koszt pracy rzeczoznawcy oraz innych pracowników ubezpieczyciela jest niekiedy wyższy od samej szkody. Franszyza integralna zwiększa również zaangażowanie ubezpieczonego, czyli ostrożniejszą jazdę samochodem. Zaletą tej franszyzy jest brak zgłoszenia szkody do UFG, czyli utraty zniżek za bezszkodową jazdę. To z tego powodu nie warto zgłaszać do ubezpieczyciela każdej szkody parkingowej

Przykład: Wspomniany wyżej pan Nowak zdecydował się na wykup franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC. Poniósł szkodę w wysokości 70 zł. Wartość franszyzy integralnej wynosi 90 zł. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci mu w tym przypadku odszkodowania.

Przykład II: Pan Nowak zdecydował się na franszyzę integralną w wysokości 100 zł. Poniósł szkodę na kwotę równą 200 zł. W tej sytuacji ubezpieczony otrzyma odszkodowanie w pełnej wysokości.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone