Franszyza redukcyjna – co to jest?

Publikacja:
Franszyza redukcyjna to kwota wskazana w umowie ubezpieczenia AC, którą ubezpieczony zobowiązuje się pokryć ze swoich środków. Franszyza redukcyjna jest zazwyczaj określona wartością walutową w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna często jest również określana mianem udziału własnego. Franszyza integralna z kolei to granica kwotowa, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę.Jeśli wartość szkody będzie wyższa od franszyzy integralnej, ubezpieczyciel wypłaci całe odszkodowanie. Na czym polega franszyza redukcyjna AC i czym różni się od franszyzy integralnej?

Co to jest franszyza redukcyjna?

Franszyza redukcyjna (określana również mianem bezwzględnej lub bezwarunkowej) to kwota określona w umowie ubezpieczenia AC. O wskazaną kwotę ubezpieczyciel redukuje (potrąca) wysokość odszkodowania. Co to oznacza?

Wypłata świadczenia z tytułu poniesionej przez ubezpieczonego szkody, zostaje pomniejszona o stawkę wskazaną w umowie ubezpieczenia AC pod pojęciem franszyzy redukcyjnej. Osoba ubezpieczona nie otrzyma odszkodowania, jeżeli wartość szkody nie przekroczy kwoty wskazanej jako franszyza redukcyjna. Inaczej mówiąc, franszyza redukcyjna to kwota, którą poszkodowany zobowiązuje się pokryć ze swoich środków.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają klientom na samodzielny wybór wysokości franszyzy redukcyjnej. Jeden z najbardziej popularnych ubezpieczycieli w Polsce proponuje cztery poziomy franszyzy:

  • 0 proc.,
  • 5 proc.,
  • 10 proc.,
  • 15 proc.

Czym jest udział własny ubezpieczenia?

Na czym polega udział własny ubezpieczenia? Ubezpieczający, na własne ryzyko, zatrzymuje część ewentualnej szkody, zgodnie z określonymi w umowie polisy warunkami. Istnieje opcja związana z zaostrzeniem warunków udziału własnego. Taką możliwość regulują przepisy zawarte w OWU.

Pojęcie udziału własnego ubezpieczenia w OWU jest zamiennie określane mianem franszyzy redukcyjnej. Można się jednak stosunkowo często spotkać w wyrażaniu obu definicji przy pomocy innych wartości. Co to oznacza?

Franszyza redukcyjna może zostać określona w OWU jako wartość procentowa lub wartość w określonej walucie. Niekiedy można spotkać się również z zapisem zawierającym zarówno zapis procentowy, jak i kwotowy, na przykład:
Udział w szkodzie wynosi odpowiednio 5,10 lub 15 proc. sumy ubezpieczenia AC, ale nie mniej niż określona kwota, np. 1000 czy 2000 zł.

Franszyza redukcyjna – na czym to polega?

Pojęcie franszyzy redukcyjnej najłatwiej jest wyjaśnić na następującym przykładzie. Załóżmy, iż pan Franciszek Nowak wykupił ubezpieczenie AC z franszyzą redukcyjną. Wysokość franszyzy jest równa 200 zł, a ubezpieczony poniósł szkodę na kwotę 1000 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 800 zł.

W drugim wariancie przyjmijmy, że pan Nowak zdecydował się na ubezpieczenie AC z franszyzą redukcyjną równą 400 zł. Wysokość powstałej szkody to kwota 350 zł. Czy w tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie? Niestety nie. Ubezpieczyciel odmówi wypłaty środków poszkodowanemu.

Ważne! Wysokość franszyzy redukcyjnej AC ma duży wpływ na ostateczną kwotę ubezpieczenia AC. Franszyza redukcyjna nie stanowi integralnej części AC, dlatego też może zostać “odłączona” od ubezpieczenia. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż usunięcie franszyzy z OWU spowoduje wzrost składki ubezpieczenia. W wyborze ubezpieczenia AC i franszyzy pomoże kalkulator OC i AC.

Franszyza redukcyjna a franszyza integralna

Franszyza redukcyjna i franszyza integralna to dwa pojęcia, które znacznie się od siebie różnią. Franszyza integralna, określana również mianem względnej lub warunkowej to kwota, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę. Jeżeli wartość szkody przekroczy wskazaną kwotę, ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu całe należne odszkodowanie.

Celem franszyzy integralnej jest wyeliminowanie konieczności likwidacji drobnych szkód. Franszyza integralna zwiększa również zaangażowanie ubezpieczonego, co wiąże się z podniesieniem jego działań prewencyjnych.

Przykład: Wspomniany wyżej pan Nowak zdecydował się na wykup franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC. Poniósł szkodę w wysokości 70 zł. Wartość franszyzy wynosi 90 zł. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci mu w tym przypadku odszkodowania.

Przykład II: Pan Nowak zdecydował się na franszyzę integralną w wysokości 100 zł. Poniósł szkodę na kwotę równą 200 zł. W tej sytuacji ubezpieczony otrzyma odszkodowanie w pełnej wysokości.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2020 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone