Suma gwarancyjna OC – czym różni się od sumy ubezpieczenia?

Publikacja:
Suma gwarancyjna OC to maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Wysokość sumy gwarancyjnej regulują przepisy prawne. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi ona 5 210 000 euro w przypadku szkody na osobie oraz 1 050 000 euro w przypadku szkody majątkowej. Suma ubezpieczenia to również górna granica finansowa, do której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Wysokość sumy ubezpieczenia może być ustalona przez strony umowy ubezpieczeniowej.

Co to jest suma gwarancyjna OC?

Suma gwarancyjna OC to maksymalna kwota, do której towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Zazwyczaj kwota gwarancyjna OC komunikacyjnego jest bardzo wysoka. Regulują ją przepisy prawne zawarte w art. 36 Wysokość odszkodowania i sumy gwarancyjne Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ważne! Suma gwarancyjna dotyczy jedynie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

  • komunikacyjnego,
  • w życiu prywatnym,
  • działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w wysokości sumy gwarancyjnej OC. Podwyżka jest skutkiem dostosowania się polskich przepisów do europejskiej dyrektywy. Suma gwarancyjna została podniesiona o 4,2 proc. w stosunku do poprzednich 5 lat. Ile obecnie wynosi kwota gwarancyjna OC?

Suma gwarancyjna OC – ile wynosi?

Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą, suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie może być niższa niż równowartość wyrażona w złotych w przypadku:

  • szkód na osobie: 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego następstwa obejmuje ubezpieczenie bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • szkód w mieniu: 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego wydarzenia, którego następstwa obejmuje polisa bez względu na liczbę poszkodowanych.

Wyżej wskazane kwoty zależą od kursu obowiązującego w dniu powstania szkody. Kurs ten ogłasza Narodowy Bank Polski. Za szkody, które powstały na terenie państw wymienionych w art. 25 Zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ust. 2, towarzystwo ubezpieczeniowe również odpowiada za powstałą szkodę. Suma gwarancyjna OC określona jest wówczas przepisami danego kraju.

Suma gwarancyjna obejmująca szkody osobowe jest wyższa niż w przypadku szkód majątkowych. Dlaczego? Po pierwsze, szkoda na osobie ma zazwyczaj bardziej poważne skutki społeczne i niż szkoda majątkowa. Po drugie, odszkodowanie jest wypłacane zwykle jednokrotnie, zadośćuczynienie zaś może być uiszczane przez kilka lat.
Zmiany w wysokości sumy gwarancyjnej OC przez wiele osób były utożsamiane z droższym OC. Podwyżka sum gwarancyjnych nie przyczyniła się jednak do wzrostu cen za wykup polisy. Składki OC mogą wzrosnąć, ale z zupełnie innego powodu. Mowa o średniej wartości likwidowanej szkody komunikacyjnej, która z roku na roku ulega zmianie.

Czym jest suma ubezpieczenia OC?

Suma ubezpieczenia OC to pojęcie, które w znacznym stopniu jest zbliżone do sumy gwarancyjnej OC. Największe podobieństwo między tymi dwiema definicjami wiąże się z wyznaczaniem górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe, podobnie jak w przypadku sumy gwarancyjnej OC, odpowiada za powstałą szkodę do określonej kwoty.

Suma ubezpieczenia OC zazwyczaj ustalana jest pomiędzy dwiema stronami umowy, czyli ubezpieczycielem i ubezpieczonym. Może mieć również miejsce sytuacja, w której to towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie ustala wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie wartości przedmiotu polisy. Istnieje również opcja wybrania kwoty z wariantów proponowanych przez ubezpieczyciela.

Ważne! Zawierając umowę ubezpieczeniową z ubezpieczycielem, nie powinno się zaniżać ani zawyżać kwoty ubezpieczanego pojazdu. W przypadku kradzieży, ubezpieczony może otrzymać niższą kwotę odszkodowania od wartości rynkowej auta na daną chwilę. Zawyżenie kwoty z kolei spowoduje wyższe składki. Przy zakupie nowego samochodu, dobrym rozwiązaniem może być wybór stałej sumy ubezpieczenia. Jeżeli decydujesz się na używane auto, możesz zdecydować się na zmienną sumę ubezpieczenia.

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2020 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone